ועדות אתיקה

אחראי ליושרה במחקר – פרופ’ נעם אדיר, המשנה לנשיא למחקרThe European Code of Conduct for Research Integrity