שימוש בכספי המענקים

הקרן לעידוד המחקר בטכניון משרד מנהל הקרן

החל משנה"ל תשס"ד מופעלת הקרן לעידוד המחקר במתכונת חדשה. להלן נוהלי השימוש בכספי המענקים:

א. התקציב ינוהל בדולר ארה"ב.
ב. כספי המענקים ניתנים לצבירה והיתרות יועברו משנה לשנה. לא יהיה ביטול של יתרות.
ג. בעת פרישת חבר הסגל לגימלאות או בעת עזיבתו את הטכניון, תוחזר היתרה לחשבון הקרן בטכניון.
ד. נסיעות בתפקיד בעניני מחקר – יאושרו נסיעות לחו"ל בתנאי שחבר הסגל שקיבל את המענק ניצל עד תום את כספי הקרן לקשרי מדע שלרשותו. (יש לצרף מכתב ואישור הקרן לקשרי מדע על ניצול מלוא הכספים שהועמדו לרשות חבר הסגל) לא יאושרו העברות כספיות לקרן קשרי מדע בטכניון.
ה. הוצאות אירוח (מכל סוג שהוא) לא תאושרנה. מקרים חריגים של מחקרים משותפים עם חוקר/ים מחו"ל יובאו מראש לאישור המנל"מ.
ו. לא תאושרנה הוצאות עבור רכישות כגון: מצלמה דיגיטלית, מחשב כף-יד וכו'. מקרים חריגים יובאו מראש לאישור המנל"מ.
ז. כספי המענק ניתנים לניצול בהתאם לכללים הנהוגים בניהול תקציבי מענקים מקרנות פנים טכניוניות כלהלן:

עזרה בכח-אדם – תשלום עבור העסקת כח-אדם במחקר (לא לעובד טכניון/מוסד עבור שעות נוספות).
חומרים (חומרי מעבדה, כימיקלים וכו').
ציוד קבוע או אזיל
ספרות מיקצועית (לא מילוני עזר ממוחשבים). כל ספר חייב להרשם בספרית הטכניון.
עריכת סקרי ספרות.
תשלום עבור שימוש בציוד קיים (מיקרוסקופ-אלקטרונים וכו').
הוצאות תקשורת, ADSL (לא כולל תשלום הוצאות עבור חשבונות טלפון: סלקום, פלאפון וכו').
דמי חברי באגודות
נסיעות בארץ לצרכי מחקר בתחבורה ציבורית לבד.
תשלום לכנסים בארץ בלבד – ללא הוצאות אש"ל. (אישור תשלום עבור הוצאות לכנסים בחו"ל כפוף לסעיף ד').
השתתפות בתשלום הוצאות נסיעה לכנסים בחו"ל של סטודנטים/משתלמים.
הוצאות משרדיות שונות במסגרת הסבירות עד 10% מסכום המענק. מקרים חריגים יש להביא מראש לאישור המנל"מ.
השתתפות בהוצאות סיוע בהכנת הצעות מחקר באמצעות "מחשבה חופשית"
תחזוקת ציוד כגון: ביטוחי ציוד שונים, טונר למדפסת וכו'.